06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

Nieuws


view:  full / summary

7 vragen en antwoorden over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Posted by Rainbow Engineering on January 20, 2016 at 7:45 AM Comments comments (0)

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. Na 1 juli 2017 - wanneer de wet naar verwachting in werking treedt - vervalt de preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt.


 

1. Waarom is deze wet in de maak?

Het huidige systeem geeft niet voldoende zekerheid in de kwaliteit van het werk. Zo zien BWT slechts incidenteel toe. De wet WKB geeft meer uitsluitsel over kwaliteit en beoogt duidelijkheid te verschaffen in verantwoordelijkheden. Tot dusver zijn die verantwoordelijkheden diffuus en dit leidt in de praktijk tot onder meer bouwfouten, faalkosten en jarenlange procesgangen. Behalve de verbetering van de kwaliteitsborging voor het bouwen, versterkt de wet de positie van de bouwconsument ofwel de opdrachtgever. De wet is ook het gevolg van de inkrimping van de overheid vanwege bezuinigingen.


2. Wat gaat er veranderen?

Een belangrijk onderdeel van de wet gaat over verantwoordelijkheid. De opdrachtnemer (de aannemer of installateur) wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw dat hij levert. Deze verantwoordelijkheid eindigt niet, zoals nu het geval is, bij de oplevering en bij de ontdekking van ‘verborgen gebreken’, maar duurt voort tijdens de garantieperiode, die in de nieuwe situatie met jaren wordt verlengd.


 

3. Hoe wordt de kwaliteitsborging georganiseerd?

Om de kwaliteit van de bouwwerken te kunnen borgen, kunnen straks verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden ingezet. Deze instrumenten worden door marktpartijen opgesteld en bestaan uit een systeem van toetsing van ontwerp en controle op uitvoering van het bouwwerk. De WKB introduceert de zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ als een spil in de kwaliteitsborging: hij past het instrument toe en geeft uiteindelijk akkoord op het gebouwdossier dat bij oplevering aan BWT moet worden overhandigd. In dit gebouwdossier staat alle relevante informatie waaruit blijkt dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.


 

4. Binnen welke kaders moet de bouw gaan werken?

• De WKB is in hoofdlijnen gebaseerd op: het Bouwbesluit, instrumenten toegelaten door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (een rijksoverheidsorgaan) en een gekwalificeerd kwaliteitsborger.

• De wet gaat uit van drie categorieën bouwwerken in nieuwbouw, te weten gevolgklassen 1, 2 en 3. De gevolgklassen staan voor de zwaarte van het veiligheidsrisico dat kan worden veroorzaakt door mogelijke fouten in het bouwproces (zie afbeelding).

• Momenteel worden bij iedere gevolgklasse instrumenten gedefinieerd die de kwaliteit moeten borgen. Binnen deze instrumenten kunnen ook bestaande Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en erkenningsregelingen opgenomen worden. Hoe hoger de gevolgklasse, hoe zwaarder de voorschriften voor een kwaliteitsborging. De instrumenten moeten onder meer borgen of aan de bouwtechnische voorschriften (het Bouwbesluit) wordt voldaan. De instrumenten worden getoetst door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Voor wat betreft de installatiesector zien KvINL en ISSO een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd voor het definiëren van de instrumenten.

• De opdrachtgever moet straks bij het bevoegd gezag melden met welk toegelaten instrument hij gaat werken. Het gekozen instrument moet geschikt zijn voor de gevolgklasse van het bouwwerk.

• De hoofdaannemer kiest ook een kwaliteitsborger die gerechtigd is om te werken met het instrument. De kwaliteitsborger kan een onafhankelijke deskundige zijn, bijvoorbeeld een daarvoor gekwalificeerde architect of aannemer.

• De kwaliteitsborger controleert tijdens het bouwproces of het bouwwerk wordt gebouwd conform de bouwtechnische voorschriften (lees: het Bouwbesluit) en eventuele aanvullende privaatrechtelijke afspraken. Eventuele afwijkingen meldt de kwaliteitsborger aan de aannemer. De kwaliteitsborger ziet toe op de correctie van gemelde afwijkingen. Bij de oplevering geeft de kwaliteitsborger een verklaring en een gebouwdossier aan de opdrachtgever die deze documenten moet indienen bij het bevoegd gezag (BWT).


 

5. Wat wordt de rol van de overheid?

Binnen de nieuwe wet heeft het bevoegd gezag (BWT) nog steeds een toetsende rol op onder meer de volgende zaken:

• toetsing van het bouwplan op eisen van welstand en op toegelaten instrumenten

• toets of het bouwplan past binnen het bestemmingsplan

• toets op gevaren van bouwactiviteiten voor omwonenden en passanten

• toets van het gebouwdossier van de kwaliteitsborger bij gereed melding van het bouwwerk.


 

6. Wat zijn de gevolgen voor de installateur?

De installateur is en blijft ontzettend belangrijk. Na de invoering van de wet draait het meer dan ooit om vakmanschap, een professionele instelling en integriteit (staan voor je werk). De eindverantwoordelijke installateur krijgt nog meer verantwoordelijkheid dan nu al het geval is. Zo wordt de toetsing van het ontwerp een belangrijke stap. Net als de kwaliteitsborger behoort de installateur een ontwerp te kunnen ‘lezen’. Immers: na installatie kan een fout in het ontwerp misschien niet meer worden hersteld en/of tot zeer hoge kosten leiden. Het installatiebedrijf blijft tot jaren na de oplevering nog aansprakelijk voor het resultaat.


 

7. Wat is de status quo van de wet?

Op 30 november 2015 staat de WKB er in hoofdlijnen. De wet ligt momenteel bij de minister voor de laatste aanpassingen met het advies van de Raad van State. Daarna moet de wet nog naar de Tweede Kamer voor besluitvorming. Ook moet de ministeriële regeling (waarin de details van de toepassing van de wet beschreven staan) nog gepubliceerd worden.


Bron: Omgevingsweb


Wet kwaliteitsborging bouwen

Posted by Rainbow Engineering on May 16, 2015 at 12:05 PM Comments comments (0)

Opdrachtgevers krijgen een sterkere positie bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De controle op de bouwkwaliteit wordt zo sneller en goedkoper. Daarnaast krijgt de opdrachtgever, zowel een particulier als een bedrijf, één aanspreekpunt.

Het huidige systeem van kwaliteitsbewaking was aan herziening toe vanwege toenemende complexiteit in de bouw, de noodzaak tot positieve prikkels voor bouwpartijen en een onheldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel 'kwaliteitsborging voor het bouwen'.


Sterkere positie opdrachtgevers in de bouw

Nieuw is dat de aannemer ook na de oplevering wettelijk aansprakelijk is voor gebreken aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen. Anders dan nu is de aannemer in het nieuwe systeem niet alleen aansprakelijk voor verborgen, maar ook zichtbare gebreken die bij een oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden. Hierover zijn met particuliere opdrachtgevers geen afwijkende afspraken toegestaan. Aannemers, krijgen verder de plicht om hun opdrachtgever te informeren of en hoe zij verzekerd zijn voor risico's bij een faillissement van het bedrijf en voor gebreken tijdens de bouw en daarna.

Als de laatste termijn van de aanneemsom (maximaal 5%) in depot is gestort bij de notaris, keert deze het depotbedrag na in werkingtreding van de wet pas uit als aan twee voorwaarden is voldaan. De notaris moet een schriftelijk bewijs van de aannemer ontvangen dat hij de opdrachtgever heeft gewezen op zijn opschortingsrecht en de opdrachtgever niet heeft aangegeven dat hij van zijn opschortingsrecht gebruik wil maken. Hiermee verdwijnt het automatisme dat de notaris het depotbedrag drie maanden na oplevering uitbetaalt aan de aannemer als hij niets van de opdrachtgever heeft vernomen. Met deze maatregelen wordt de positie van de opdrachtgever sterker tegenover de aannemer.


Nieuwe methodes voor kwaliteitsbewaking

Bij het afgeven van een vergunning voor nieuwbouw of seriematige verbouw hoeft de gemeente in de toekomst niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten en controles uit te voeren tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsbewaking waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Marktpartijen in de bouw moeten zelf methodes ontwikkelen voor voorgestelde kwaliteitsbewaking zodat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld via erkenning of certificering. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie zal beoordelen of een methode voldoet.

De gemeente blijft bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen wel kijken naar de locale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving. Ook controleert de gemeente of de aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.


Eerst nieuwbouw en seriematige verbouw

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel vanaf 2016 stapsgewijs ingaat. Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De komende tijd zal worden gewerkt aan verdere uitwerking van het nieuwe systeem en zullen partijen worden gestimuleerd om al vast met kwaliteitsbewaking aan de slag te gaan. Zo wordt ervaring opgedaan. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere meer complexe bouwwerken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen omlaag naar 6%.

Posted by Rainbow Engineering on April 8, 2013 at 7:25 AM

Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen omlaag naar 6%.


Per 1 maart 2013 bedraagt het btw-tarief 6% voor renovatieen herstel van woningen. Dit geldt echter alleen voor de kosten van arbeid. Het verlaagde BTW-tarief geldt dus niet voor de materialen die bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden worden gebruikt. Daarnaast kan het lagere tarief worden toegepast door architecten. De maatregel vervalt per 1 maart 2014.


Bij de vorige tijdelijke BTW-verlaging bij renovaties in 2010 waren architectenwerkzaamheden expliciet uitgesloten. De staatssecretaris is er eindelijk van overtuigd dat BTW-verlaging vooraan in de keten effectief is. Ieder plan dat een architect of bouwkundig tekenaar maakt, levert werk op voor anderen in de keten, denk aan aannemers, bouwvakkers,installateurs en woninginrichters.


Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:


Het vernieuwen,vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. De woning moet meer dan 2 jaar geleden opgeleverd zijn.


Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor:


Het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten / bouwkundige tekenaars mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.


De arbeidskosten betreffende op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning, zoals kozijnen en dakkapellen.


Met andere woorden; een goede reden om uw bouwplannen door te zetten.


Klik hier voor het besluit.

 

Voetbalkantine Victoria '03

Posted by Rainbow Engineering on August 1, 2012 at 7:05 PM Comments comments (0)Rss_feed

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.